Domů > Teoretické texty > Diplomová práce > 11 - Epilog: experimentální a vizuální poezie v koncích

11 - Epilog: experimentální a vizuální poezie v koncích

 

 

11. Epilog

Experimentální poezie je můj velký zájem a jsem rád, že jsem se ve své práci mohl vypravit do jejích hlubin, systematicky prozkoumat její historii od starověku po současnost a zároveň nahlédnout do filozoficko-teoretických východisek práce jednotlivých skupin autorů. Své poznatky jsem se snažil zaznamenat srozumitelnou formou, zhustit velké množství materiálu a vybrat to nejpodstatnější, snažil jsem se na výchozí text aplikovat didaktickou transformaci, aby má práce byla použitelná i v mé praxi. Z větší části je ale má práce literárně historická, respektive kunsthistorická. Text jsem stavěl na pevné základně obrazového materiálu a použil jsem téměř 200 reprodukcí - jak řekl můj konzultant Ondřej Hausenblas, vznikla tak „úžasná čítanka-prohlíženka experimentální poezie". Při svém studiu jsem se s podobně zaměřenou prací takového rozsahu v češtině nesetkal. Jak dokáže tato práce oslovit učitele a žáky středních škol je ještě otázkou. (Je otázkou, jestli je vůbec v současnosti potřeba obdoba barokních učebnic „poesia artificiosa".) Už teď je mi ale jasné podle reakcí mých blízkých, že je to (i přes mou snahu o popularizaci) příliš hutný a obsáhlý text a že pro středoškoláky bude asi obtížný.

Důraz jsem kladl i na experimentální typografické a tvarové zpracování diplomové práce (čtvercový formát se v historii vizuální poezie stále vrací), hru s materiálem a jako podstatné se ukázalo i členění textu na hlavní stať a poznámkový aparát - obé v jedné pohledové ploše, aby se v textu-obrazu mohl čtenář-divák pohybovat volně.

Realizované didaktické projekty vycházející z metod experimentální poezie byly pro žáky zajímavé, nestihl jsem však provést reflexi tématu s žáky, což považuji za své velké minus. Podstatné mi přijde ptát se: „Je pro děti/studenty vizuální podoba literatury mostem k pochopení nebo bariérou? Jaký pro nás dnes může mít experimentální poezie přínos?" Podle některých výtvorů vyvozuji, že experimentální metody mají v naší vizualizované kultuře silnou pozici a že mladá generace chápe i tvoří jednoduché vizuální básně bez zábran. Těším se, že ve své další učitelské praxi budu moct nerealizované nápady vyzkoušet a reflektovat.

Díky této práci se mi také více prohloubilo mé vnímání a chápání vlastní tvorby. Bylo pro mne velmi inspirující konfrontovat se s díly už osvědčených konkrétistů a cenné bylo pro mne i ohlédnutí a shrnutí mých takřka devítiletých pokusů na hraně literatury a výtvarna. Největší radost mám z projektu vizuálního stylu Svatba jedna báseň - nástěnný obraz bych si bez popudu této práce asi netroufnul uskutečnit, ani bych nepropojoval další možné poetické složky. Díky této práci jsem dokončil i sbírku Obraz jedna báseň a rozvinul grafické, malířské a fónické variace na ni.

Věřím, že slova-obrazy v této práci přinesou dobré ovoce...

 

Přemýšlel jsem, kdo z autorů experimentální poezie mě nejvíc ovlivnil. Vážím si všech, kteří upřímně hledali poezii na hranici výtvarného umění, uchvacují mě obrazy Eduarda Ovčáčka svou nevtíravou a přitom působivou estetikou liter, vždy mě popíchnou typogramy Václava Havla svou jednoduchosti, vtipem i smutnou realitou (i dnes), fascinuje mě cesta Jiří Koláře od poezie všedního dne k „mlčení" evidentní poezie, obdivuji i kreativitu a vynalézavost zahraničních autorů zvláště co se týče prostorových instalací. Žasnu nad historickými příklady vizuální poezie. Smekám také nad životním dílem týmu Hiršal-Grögerová, kteří u nás odvedli po teoretické stránce konkrétní poezie největší práci, smekám i nad vzájemným propojením jejich životů (přesně to vystihuje obr. 123). A je mi velmi blízký projev fyzického básnictví Petra Váši a vůbec praxe akční poezie/umění akce.

Došel jsem nakonec na kontroverzní myšlenku:

Za největšího experimentálního básníka všech dob však považuji Ježíše Krista. Jeho život je totální performancí od narození až po smrt. Jeho vzkříšení je něco tak nepochopitelného a přitom tak konkrétního, že na to ani kategorie nemáme a daleko to převyšuje cíle konkrétní poezie. Ježíš netvořil sice básně-objekty, ale On sám byl vtěleným SLOVEM. Nemaloval či nerecitoval vizuální básně, ale jeho podobenství, způsob vyprávění a obrazotvornost jsou jedním z pilířů západní kultury - výtvarnictví, literatury, hudby, divadla. Praxe fónické poezie oproti kreacím Ježíšovým blednou a jsou jen pouhou hrou. Kristův život je Gesamkunstwerk v tom nejhlubším slova smyslu. Ježíš Kristus netvoří fráze a mrtvé obrazy, On je život... On je mou největší inspirací.

Kompletní text v PDF s obrázky a propojenými odkazy zde.

 

ANOTACE:

Martin Jeřábek: Experimentální poezie a její odrazy ve výtvarném umění [Diplomová práce], Praha 2009, Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, 154 stran

Obsah

Úvod teoretické studie je věnován vymezení pojmu poezie a filozofickému modelu jazyka.

Kapitoly 1-4 se zabývají „prehistorií" experimentální poezie, tj. vizuálními texty od starověku po baroko.

Kapitola 5 se zabývá avantgardními tendencemi a jejich dopady na formování experimentální poezie.

Kapitoly 6-8 tvoří jádro teoretické práce o experimentální poezii - světové i tuzemské, od 60. let 20. století až do současnosti.

Kapitoly 9-10 jsou praktickou aplikací teoretických poznatků o experimentální poezii - v didaktické řadě Slovo-obraz a v reflexi vlastní tvorby pod básnickým pseudonymem Ralf Mošt.

Obrazová příloha ukazuje příklady historických experimentálních textových kompozic od starověku do konce 60. let 20. století s přesahem do současné tvorby.

Didaktický projekt Slovo-obraz je obhajobou vyučování metod experimentální poezie v hodinách VV a literatury s přesahem i do jiných předmětů.

Projekty Svatba jedna báseň a Obraz jedna báseň jsou obhajobou vlastních autorských cyklů spojujících obraz, text a zvuk do jednoho celku.

Klíčová slova

výtvarné umění, výtvarná výchova, literatura, vizuální poezie, konkrétní poezie, experimentální poezie, fónická / auditivní poezie, obraz, text, typografie, experiment atd.

 

 

 

 

 

 

Použitá literatura

Adler, J. a Ernst, U.: Text als Figur, Vizuelle Poesie von der Antike bis zur Moderne. Weinheim, VCH 1987.

Apollinaire, G.: Básně obrazy. Praha, SNKLU, Praha 1965.

Bible. Český ekumenický překlad. Praha, Česká biblická společnost 1993.

Bič, M.: Při řekách babylónských. Praha, Vyšehrad 1990.

Bense M., Teorie textů (překlad: Grögerová, Bohumila & Hiršal, Josef). Praha, Odeon 1967.

Bohatcová, M. a kol.: Česká kniha v proměnách staletí. Praha: Panorama, 1990

Bor, D. Ž., Abeceda stvoření, Komorní soubor mýtoetymologických esejů o povstání člověka, náboženství, kultury a civilizace. Praha, Trigon 1993.

Bor, D. Ž.: Obrazový atlas hermetismu. Praha, Trigon 1990.

Bulínová, K.: Vizuální poezie - obrazové texty v Evropě od starověku do raného novověku. (diplomová práce) PedF UK, Praha 2001.

Carroll L.: Alenka v kraji divů a za zrcadlem. Albatros, Praha 1988

Cavendish, Richard: Dějiny magie. Praha, Odeon 1994.

Ceram, C. W.: Oživená minulost. Dějiny archeologie v obrazech. Praha, Orbis 1971.

Derrida, J: Texty k dekonstrukci. Bratislava: Archa, 1993

Eco, U.: Skeptikové a těšitelé. Svoboda, Praha1995.

Eco, U.: Hledání dokonalého jazyka.LN, Praha2001.

Eco, U.: Meze interpretace. Karolinum, Praha2004.

Eco, U.: Mysl a smysl. Sémiotický pohled na svět. Svoboda, Praha1995.

Eduard Ovčáček. Monografie. Galery, Praha 2007.

Eliade, M. Dějiny náboženského myšlení .I., Od doby kamenné po eleusinská mystéria. Praha, Oikoymenh 1995.

Eliade, M.: Dějiny náboženského myšlení II., Od Gautamy Buddhy k triumfu křesťanství. Praha, Oikoymenh 1996.

Eliade, M.: Šamanismus a nejstarší techniky extáze. Praha, Argo 1997.

Eliot, T. S.: O básnictví a básnících. Praha 1991.

Epstein, J.: Poetika obrazů. Herman a synové, Praha 2002

Fink, E.: Hra jako symbol světa. ČS, Praha 1993.

Flamel, N.: Vysvětlení hieroglyfických obrazů. Praha, Trigon 1992.

Flusser, V.: Jazyk a skutečnost. Triáda, Praha 2005.

Fontana, D.: Tajemný jazyk symbolů. Praha & Litomyšl, Paseka 1994.

Franzen, A., Církevní dějiny. Praha, Zvon 1992

Franková, S.: Autorská kniha (diplomová práce). PedF UK, Praha 2000.

Garnier, P.: Poémes mécaniques. - Editions Silvaire, Paris 1964.

Glaser, Curt: Umění Číny a Japonska. S. V. U. Mánes, Praha 1930.

Gomringer, E.: Die Konsteilationen. - Eugen Gomringer Press, Frauenfeld 1963

Havel, V.: Antikódy. Odeon, Praha 1993.

Hégr M.: Výstavba obrazu s výtvarného hlediska. Praha, Umělecká Beseda 1944.

Heriban, J.: Príručný lexikón biblických vied. Don Bosco, Bratislava 1998.

Hiršal, J. a Grögerová, B.: Báseň, obraz, gesto, zvuk. Experimentální poezie 60. let. Praha, Památník národního písemnictví 1997.

Hiršal J. a Grögerová B.: Experimentální poezie. Praha, Odeon 1967.

Hiršal, J. a Grögerová, B.: Slovo, písmo, akce, hlas. Praha, ČSS 1967.

Hiršal, J. a Grögerová, B.: Vrh kostek: Česká experimentální poezie. Praha: Torst, 1993

Hiršal, J. a Grögerová, B.: JOB-BOJ. ČSS, Praha 1968

Hiršal, J. a Grögerová, B.: Let let II, MF 1994.

Hiršal, J.: O poezii přirozené a umělé. SČSVU, Praha 1963.

Hruška, B., Kultovní život starého Sumeru. Praha, Orientální ústav AV ČR 1995.

Chalupecký, J.: Na hranicích umění. NČSVU, Praha 1966.

Chalupecký, J.: Nové umění v Čechách. Jinočany: H+H, 1994

Chlebnikov, V.: Čmáranice po nebi. SNKL, Praha 1964.

Jacques Le Goff: Hledání středověku, Vyšehrad, Praha, 2003

Jančovič, J.: Nech je svetlo! Úvod k Pentateuchu a exegéza vybraných textov, KSCM, Bratislava 2007

Jean, Georges: Písmo pamě_ lidstva. Martin, Slovart 1994.

Jiří Kolář. Monografie. Odeon, 1993.

Klee, P.: Čáry. Odeon, Praha 1990.

Klee, P.: Pedagogický náčrtník. Triáda, Praha 1999.

Kolář, Jiří: Návod k upotřebení. Dokořán, Praha 2007.

Kolář, Jiří: Básně ticha, ČS, 1994

Komenský, J. A.: Labyrint světa a ráj srdce. Praha, Odeon 1970.

Krupa, V. & Genzor, J.: Písma světa. Bratislava, Obzor 1989.

Křikavová, A.: Islámské umění. Hry geometrie a proměny hmoty. In: U&Ř 4/91.

Kulka, Jiří: Psychologie umění. Praha: SPN, 1991.

Ladislav Novák. Nadace „Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem", Praha 1994

Lamač, K.: Krásná kniha, karikatura a plakát 1907-1917, Praha, Odeon 1992.

Lévi-Strauss, C.: Mýtus a význam. Praha 1993.

Lyotard, J. F.: O postmodernismu. AV, Praha 1993.

Mallarmé, S.: Faunovo odpoledne a jiné básně. Svoboda, Praha 1996

Marinetti F. T.: Osvobozená slova. - Petr a Tvrdý, Praha 1922.

Martinková, V.: Teorie literatury netradičně. Trizonia, Praha 1995.

Matoušek, J.: Gnose. Herrmann a synové, Praha 1994.

Morgenstern, Ch.: Beránek měsíc. Odeon, Praha 1990.

Mukařovský, J.: Kapitoly s české poetiky. - Svoboda, Praha 1948.

Nakonečný, M.: Lexikon magie. Praha, Ivo Železný 1994.

Nešlehová, M.: Poselství jiného výrazu. Praha: ARTetFACT, 1997.

Nezval, V.: Abeceda. Praha, J. Otto 1926.

Novák, L.: Pocta Jacksonu Pollockovi. - Mladá fronta. Praha 1966.

Okáčová, M: Carmina figurata na konci antiky: P. Optatianus Porfyrius a jeho novátorská koncepce figurální poezie. (diplomová práce) FF MU, Brno 2006.

Ovčáček, E.: Lekce velkého A. Praha, Trigon 1995.

Palek, B.: Sémiotika. Praha: Karolinum, 1997

Palouš, R.: Komenského Boží svět. Praha, SPN 1992.

Peregrin, J.: Jazyk, myšlení a svět v názorech postanalytických filosofů. Filosofia, Praha, 1998

Peterka, J.: Teorie literatury pro učitele. UK PedF, 2001

Pijoan, Ch.: Dějiny umění 10. Odeon, Praha 1986.

Plaský klášter a jeho minulý i současný přínos pro kulturní dějiny. Plasy 2005.

Platón: Kratylos. Praha, Oikúmené 1994.

Rabelais, F.: Gargantua a Pantagruel. Praha, Odeon 1968.

Roeselová, V.: Námět ve výtvarné výchově.

Sarah, Praha 1996.

Roeselová, V.: Techniky ve výtvarné výchově.

Sarah, Praha 1996.

Roeselov·, V.: Řady a projekty ve výtvarné

výchově. Sarah, Praha 1996.

Rypson, P., Obraz slowa, Historia poezji wizualnej. Warszawa, Akademia Ruchu 1989.

Seifert, J.: Na vlnách T.S.F. - V. Petr, Praha 1925.

Schapiro, M.: Words and Pictures: On the literal and symbolic illustration of a text. Hág - Paříž, 1973.

Solt, M. E.: Concrete Poetry: A World View. - Indiana University Press, Bloomington 1968.

Störig, H. J.: Malé dějiny filozofie. Praha, Zvon 1991.

Šiller, J.: Piktogram, logotyp, znak (diplomová práce). PedF UK, Praha, 2004.

Teige, Karel: Svět stavby a básně. usp. J.Brabec, V.Effenberger, K.Chvatík, R.Kalivoda, Praha: ČCS, 1966, 1.vyd.

Váša, P.: Texty, básně, poémes physiques. Maťa, Praha 1994.

Valoch, J.: Experimentální poezie a její české realizace (diplomová práce). FF UJEP, Brno 1970 (poskytl Vědecko-výzkumný ústav AVU)

Williams, E.: An Anthology of Concrete Poetry. 1967.

Poznámky v margu, pokud není uvedeno jinak, jsou upraveny z elektronické encyklopedie Wikipedie.

 

Výstavy:

Novák Ladislav: Alchymáže. (katalog výstavy), ZK ROH ČKD, Blansko 1970.

Cox Ken. (katalog výstavy), College of Art, Lansdown 1969.

Dada 1916 - 1966. (katalog výstavy), Goethe Institut, München 1969.

Eduard Ovčáček: Obrazy, kresby, koláže, plastiky, práce z papíru, poezie. (katalog výstavy), GVU Ostrava 1991.

Experimentální tendence 60. let. (katalog výstavy), Galerie města Prahy - Městská knihovna, Praha 1999.

Báseň, obraz, gesto, zvuk, experimentální poezie 60. let. (katalog výstavy), Památník národního písemnictví, Praha 1997.

Between Poetry and Painting. (katalog výstavy), Institute of Contemporary Arts, London 1965.

Bild und Schrift. (katalog výstavy), Typos Verlag, 1963.

Text, Buchstabe, Bild. (katalog výstavy), Zürich 1970.

 

Časopisy:

Báseň jako plakát. In: Font 5/1995.

Langerová, M.: Básně - obrazy. In: TVAR 4/1998, str.12-13

Valoch, J: Básně bez knih. In: Světová literatura 5/1968, str. 119-127.

J. Hiršal - B. Grögerová: Český básnický experiment, in: Tvář 1965, č. 1, str. 4

Invencao 5. - Edicoes Invancao, Sao Paulo 1966/1967.

Knižní kultura 1965/10. - ČÚKK, Praha 1965.

PANDORA č. 14/2007 - Experiment

Les Lettres Poésie Nouvelle 29-34. Editions Silvaire, Paříž 1965-1968.

Plamen 1969/3. - Československý spisovatel, Praha 1969.

Something Else Newsletter 1967/6. - Something Else Press, New York 1967.

Tool 1-6. Ugo Carrega, Millano 1966 - 1969.

Lacerba, svazek. 2, č. 13/1914

Dada, ročník 1917.

Březina, J. - Sus, O.: Od permutací k umělé poezii. In: Host do domu 1/1968.

Burda, V.: Panoráma současné experimentální poezie. In: Výtvarná práce 1-2/1969.

Czaplejewicz, E.: Matematická poetika a studium poezie. In: Česká literatura 5/1965

Doležel, B.: Rozhovor s Helmutem Heissenbüttelem. In: Tvář 10/1965.

Doležel, L.: Pražská škola a statistická teorie básnického jazyka. In: Česká literatura 2/1965.

Haman, A.: Experimentální poezie - katastrofa básnictví. Plamen 8/1968.

Hiršal, J. a Grögerová, B.: Český básnický experiment. In: Tvář 1/1965.

Hiršal, J. a Grögerová, B.: Poezie textů. In: Plamen 7/1967.

Jungman, M.: O takzvané experimentální literatuře. In: Host do domu. 1/1968.

Kožmín, Z.: Svět textu. In: Plamen 4/1968.

Kožmín, Z.: Variace a absurdita. In: Orientace 1/1968.

Levý, J.: Teorie informace a literární proces. In: Česká literatura 4/1963.

Levý, J.: Kybernetika a poezie. In: Host do domu 2/1965.

Liška, P.: text. In: Atelier 14-10/1997..

Milota K.: Poezie nového výrazu. In: Dialog 1/1968.

Milota K.: Experimentalita a klasicismus. In: Plamen 3/1969.

Milota K.: Permutační poezie. In: Dialog 8/1969.

Anketa o konkrétní poezii. Plamen 8/1964.

Valoch J.: text. In: Ateliér 14-10/1997.

Rypson, P.: Poezja wizualna. In: Projekt 6/81.

Rypson, P.: Poezja wizualna i poezja emblematyczna. In: Barok (Historia - Literatura - Sztuka), Neriton III/1 1996.

Rypson, P.: Recepcja poezji wizualnej w epoche renesancu i wczesnego baroku. In: Meander 11 - 12/1992, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1993.

Rypson, P.: Visual? Emblematic? Poetry? In: Emblematica, 1/1996, New York, AMS Press, Inc. 1999.

Magellan: Kybergraffiti. In: Živel 13/99.

Kabala, mystika Židů, Robert Řehák a Ladislav Puršl, in: Dingir /issn: 1212-1371/ 1, 2001, Biel J.: (Typo)graficka vizualizacia literarnych textov in: Knižnica, roč. 7, č. 5/2006.

Sárközi Radek: K Syntaxi básnického jazyka In: Okruh 2/1995, str. 12-13

Poetika programu - program poetiky. Edičně připravili Stanislava Fedrová, Jan Hejk a Alice Jedličková. Praha, 2007. http://www.ucl.cas.cz

Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce, osobnosti, základní pojmy. Host, Brno 2006.

Cobbing, B: Music for Dancing. In: Stereo Headphones No. 4; editoval Nicholas Zurbrugg. Suffolk 1971

Volf, P.: Dadaismus. In: Reflex, 05/2006, 3. 2. 2006

 

 

OBRAZOVÝ MATERIÁL

01.0_Prolog

Předsádka: Franz Mon: Sehgänge, 1964. In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Experimentální poezie. (1967). Str. 221

Obr. 1 - On-line: www.almanachwagon.cz In: Wagon č. 3-4/2007. Str. 76

Obr. 2 - On-line: http://www.moravska-galerie.cz/cs/vystavni-akce/jiri-valoch-dve-instalace-a-nekolik-projektu/

Obr. 3 - Vlastní foto dle autorova návodu.

Obr. 4 - Flusser, V.: Jazyk a skutečnost. (2005). Str. 109

strukturální báseň Jiřího Valocha. In: In: Hiršal, J. a Grögerová, B: Vrh kostek. (1993). Str. 40

Ideogramy In: Francová, S.: Autorská kniha. (2000). Str.109

Petr Váša: Manifesto. On-line: www.almanachwagon.cz In: Wagon č. 3-4/2007. Str. 507

02.0_Starověk

Předsádka: Přepis Moschionovy stély, In: Rypson, P., Obraz slowa (1989) il. 47.

Obr. 5 - In: Bič. M. Při řekách babylonských (1990), il. 14.

Obr. 6 -  In: Adler, J. & Ernst, U., Text als Figur (1987) il. 1.

Obr. 7 - .vlastní reprodukce.

Obr. 8 - In: Nakonečný, M.: Lexikon magie (1995). s. 34

Obr. 9 - On-line: http://en.wikipedia.org/wiki/Sator_Square

Hebrejský písmový labyrint. In: Rypson, P., Obraz slowa (1989) il. 54.

Eduard Ovčáček: Slova z kabaly. In: Eduard Ovčáček. Monografie. (2007). Str. 268

Obr. 10 - In: Rypson, P., Obraz slowa (1989) il. 47.

Obr. 11 - In: Rypson, P., Obraz slowa (1989) il. 47.

Rekonstrukce tabulky In: Tabulae iliciae 4. N. In: Rypson, P., HQL. The Cubus Visual Poem.

Obr. 12 - In: Ceram, C. W.: Oživená minulost (1971).

Obr. 13 - In: Rypson, P., Obraz slowa (1989) il. 19.

Obr. 14 - In: Adler, J. & Ernst, U., Text als Figur (1987) il. 3.

Simias ze Rhodu, Sekera. In: Rypson, P., Obraz slowa (1989) il. 4.

in Eidulion (1494ń5) k. G4r. In: Rypson, P., Obraz slowa (1989) il. 6.

Obr. 15 -In: Adler, J. & Ernst, U., Text als Figur (1987) il. 5.

Obr. 16 - In: Adler, J. & Ernst, U., Text als Figur (1987) il. 4.

Obr. 17 - In: Adler, J. & Ernst, U., Text als Figur (1987) il. 6., In: Rypson, P., Obraz slowa (1989) il. 6.

Obr. 18 - . In: Adler, J. & Ernst, U., Text als Figur (1987) il. 7.

Obr. 19 - In: Adler, J. & Ernst, U., Text als Figur (1987) il. 1f.

Obr. 20 - In: Adler, J. & Ernst, U., Text als Figur (1987) il. 9.

Obr. 21 - On-line: http://longstreet.typepad.com/thesciencebookstore/2008/06/ships-in-siege.html

03.0_Středověk

Předsádka: Arrigo Lora-Totino: Babylonská knihovna, 1973. On-line: http://english.mart.trento.it/gallery.jsp?area=42&ID_LINK=272&id_scat=0&id_schema=6&COL0001=381&btnSearch=Vai

Obr. 22 - In: Rypson, P., Obraz slowa (1989) il. 12.

Fortunatus. On-line: http://www.mediality.ch/download/Einladung_SG.pdf

Obr. 23 - On-line: http://www.almaleh.com/raban.htm

Hrabanus Maurus. In: Melot, Michel: The Art of Ilustration (1984).

Obr. 24 - In: Rypson, P., Obraz slowa (1989) il. 43.

Obr. 25 - In: Adler, J. & Ernst, U., Text als Figur (1987) il. 15.

Obr. 26 - In: Rypson, P., Obraz slowa (1989) il. 65.

Obr. 27 - On-line: http://www.medienkunstnetz.de/works/ars-magna/

Obr. 29 - In: Rypson, P., Obraz slowa (1989) il. 23.

Obr. 30 - In: Rypson, P., Obraz slowa (1989) il. 24.

Modlitba v kufickém písmu. In: Rypson, P., Obraz slowa (1989)

Obr. 30 - In: Rypson, P., Obraz slowa (1989) il. 69.

Obr. 31 - In: Rypson, P., Obraz slowa (1989) il. 67.

Obr. 32 - On-line: http://us.macmillan.com/classicalchinesepoetry

Báseň z Birmy ve tvaru žezla. In: Rypson, P., Obraz slowa (1989) il. 66.

04.0_Novověk

Předsádka: Johann Agricola: Kaligrafický labyrint. In: Adler, J. & Ernst, U.: Text als Figur (1987) il. 63.

Obr. 33 - In: Adler, J. & Ernst, U., Text als Figur (1987) il. 21.

Obr. 34 - In: Rypson, P., Obraz slowa (1989) il. 84.

Obr. 35 - In: Plaský klášter, minulý i současný přínos pro kulturní dějiny (2005).

Obr. 36 - In: Rypson, P., Obraz slowa (1989) il. 98.

Obr. 37 - In: Rypson, P., Obraz slowa (1989) il. 59.

Obr. 38 - In: Adler, J. & Ernst, U., Text als Figur (1987) il. 113.

Obr. 39 - In: Rypson, P., Obraz slowa (1989) il. 56.

Obr. 40 - In: Rypson, P., Homo quadratus in labyrintho il. 15.

Obr. 41 - In: Rypson, P., Obraz slowa (1989) il. 58.

Obr. 42 - In: Rypson, P., Obraz slowa (1989) il. 34.

Obr. 43 - In: Adler, J. & Ernst, U., Text als Figur (1987) il. 42

Obr. 44 - In: Adler, J. & Ernst, U., Text als Figur (1987) il. 35.

Katedrála Notre-Dame v Chartres. On-line: http://users.maui.net/~miserere/

05.0_Avantgarda

Předsádka: Gino Severini: Hadí tanec,1914. In Lacerba, svazek. 2, č. 13/1914, str. 202

Lewis Carrol:Příběh myšího ocásku. In: Alenka v kraji divů  a za zrcadlem (1988) str. 23.

Obr. 44 - In: Faunovo odpoledne a jiné básně (1996) Str. 54-74

Obr. 45 - In: Christian Morgenstern: Beránek měsíc (1990) Str. 36

Obr. 46 - In: Christian Morgenstern: Beránek měsíc (1990) Str. 33

Obr. 47 - In: Martinková, V.: Teorie literatury netradičně. (1995) str. 166

Obr. 48 - In: Básně obrazy (1965) Str. 172
Báseň pro Lou, In: Básně obrazy (1965)

Obr. 49 - On-line: http://tia4310.blogspot.com/2008/09/presentation-slides.html

Obr. 50 - On-line: http://www.getty.edu/art/exhibitions/tumultuous/

Obr. 51 - In: ReD (Revue Devětsilu). Ročník 2, 1928/1929. str. 190

Ilja Zdaněvič: Zvuková báseň. On-line: http://www.artpool.hu/Poetry/soundimage/Zsdanevics.html

Obr. 52 - In: Dada, ročník 1917, str. 53.

Obr. 53 - On-line: http://www.earlham.edu/~vanbma/20th%20century/images/dayten04.htm

Pohádka o hastrošovi. On-line: http://www.offenbach.de/offenbach/themen/unterwegs-in-offenbach/kultur/klingspor-museum/bildgalerie/bildgalerie-moderne-buch-und-schriftkunst.html?picture=7

Obr. 54 - In: Pijoan, Ch.: Dějiny umění 10 (1986) str. 13.

Obr. 55 - In: Nezval, V.: Abeceda. (1926) str 38.

Obr. 56 - In: Seifert, J.: Na vlnách TSF. (1925). Str. 34

Obr. 57 - In: Seifert, J.: Na vlnách TSF. (1925) Str. 40

06.0_Šedesátá léta

Předsádka: Ludwig Gosewitz: Typogram, 1962, In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Experimentální poezie. (1967). Str191

Jiří Kolář.: Zrození jazyka. In: Básně ticha, str. 55

Heinz Gappmayr: O sobě. In: Experimentální poezie. (1967), str. 168

Obr. 59 - In: In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Experimentální poezie .(1967). str. 235

Obr. 58 - On-line: http://www.thing.net/~grist/lnd/lettrist/isousa.htm

Revue Psí, č. 1. On-line: http://www.lecointredrouet.com/lettrisme/lettrisme.html

Obr. 60 - In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Experimentální poezie. (1967). str. 223

Obr. 62 - In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Experimentální poezie. (1967). str. 215

Obr. 61 - In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Experimentální poezie. (1967). str. 217

Obr. 64 - In: Adler, J. a Ernst, U., Text als Figur (1987) Abb. 96.

Obr. 63 - On-line: http://www.mart.trento.it/gallery.jsp?ID_LINK=96&area=42&id_context=2047

René Magritte: Živé zrcadlo. On-line: http://radicalart.info/concept/WordConstellations/index.html

Obr. 63 - In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Experimentální poezie (1967). str. 167

Obr. 65- In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Vrh kostek (1993) Str. 372

Obr. 66 - In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Experimentální poezie (1967) str. 114

Typologický text. In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Vrh kostek (1993) str. 319

Obr. 67 - On-line: http://laurinha.splinder.com/tag/arte

John Furnival: Báseň-objekt. In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Experimentální poezie (1967). str. 231

Obr. 68 - In: Francová, S.: Autorská kniha (2000) str 67

Radek Kratina: Bílý reliéf. On-line http://www.ce-review.org/00/2/havranek2.html

Obr. 67 - In: Návod k upotřebení (2007) Str. 29

Obr. 70 - In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Experimentální poezie (1967). str. 129

Eugen Gomringer: Konstelace. On-line: http://lyrikline.org/index.php?id=162&L=0&author=eg00&show=Poems&poemId=172&cHash=36fdba63ad

Obr. 71 - In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Experimentální poezie (1967) str. 153

Obr. 72 - In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Experimentální poezie (1967) str. 132

Obr. 73 - In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Experimentální poezie (1967) str. 210, 212

Obr. 74 - In: Adler, J. & Ernst, U., Text als Figur (1987) Nr. 205.

Obr. 75 - On-line: http://www.artnet.com/artist/661237/ferdinand-kriwet.html

Obr. 76 - In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Experimentální poezie (1967)Str. 160

Obr. 77 - In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Experimentální poezie (1967) str. 75-77

Obr. 78 - On-line: http://www2.correioweb.com.br/cw/ EDICAO_20030823/sup_pen_230803_15.htm

Pedro Xisto: Noc x Hlas, In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Experimentální poezie (1967) str 148

Decio Pignatari. On-line: http://www.escaner.cl/acorreo.html

Obr. 79 - In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Experimentální poezie (1967) str. 188

Obr. 80 - On-line: http://www.artpool.hu/Poetry/soundimage/IPGarnier.html

Obr. 81 - In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Experimentální poezie (1967) str. 208

Garnier: In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Experimentální poezie (1967) str. 201

Obr. 82 - On-line: http://eventsatthefatalparty.blogspot.com/

Obr. 83 - On-line: http://poesiaexpandida.blogspot.com/2009/02/il-futurismo-nero-su-bianco.html

Obr. 84 - On-line:

https://christal.elte.hu/curriculum2/Romanisztika/46Fried/RICONSIDERATO%20(E)/cd/lora_totino_PV.htm

Obr. 85 - On-line: https://christal.elte.hu/curriculum2/Romanisztika/46Fried/RICONSIDERATO%20(E)/cd/spatola_PV.htm

 

Obr. 86 - On-line: https://christal.elte.hu/curriculum2/Romanisztika/46Fried/ RICONSIDERATO%20(E)/cd/carrega_PV.htm

Obr. 87 - On-line: https://christal.elte.hu/curriculum2/Romanisztika/46Fried/ RICONSIDERATO%20(E)/cd/balestrini_PV.htm

Obr. 88 - In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Experimentální poezie (1967) str. 200

Obr. 89 - On-line: http://www.damnintellectuals.com/blog/index.blog?topic_id=1103995

Obr. 90 - On-line: http://www.ianmarr.com.au/docs/rbgardens.html

Obr. 91 - On-line: http://www.flickr.com/photos/ic-uc/1639565940/in/set-72157602032326087/

Mary Ellen Solt. http://nineteen-sixty.blogspot.com/2007/08/mary-ellen-solt.html

Obr. 92 - On-line: http://www.archiviofconz.org/artistes/ewilliams.htm

Obr. 93 - On-line: http://www.escaner.cl/escaner50/millan.html

Obr. 94 - On-line: http://ssafa88.wordpress.com/

Obr. 95 - On-line: http://www.nmao.go.jp/english/niikuni/works/win02.html

Paul de Vree. In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Experimentální poezie (1967) Str. 181

Vagn Steen. In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Experimentální poezie (1967) Str. 198

07.0_Československo

Předsádka: Jiří Kolář: Místo je určené tobě: Cokoli napíšeš, nakreslíš, přilepíš nebo zavěsíš, rozhodni sám, 1984 (text uvnitř obrazu doplněn). In: Jiří Kolář. Monografie (1993) Str. 153

Obr. 96 - In: Chalupecký, J.: Nové umění v Čechách (1994) Str. 35

Obr. 97 - In: Básně ticha (1994) str. 35

Obr. 98 - In: Básně ticha (1994) str. 135

Obr. 99 - In: Jiří Kolář. Monografie (1993) str. 12

Obr. 100 - In: Jiří Kolář. Monografie (1993) str. 107

Jiří Kolář: Cvokogram. In: Básně ticha (1994) str. 191

Obr. 101 - On-line: http://www.kontakt-collection.net/artworks/Kolarova-various

Chiasmáž. In: Jiří Kolář. Monografie (1993) str. 103

Obr. 102 - In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Vrh kostek (1993) Str. 187

Obr. 104 -In: Ladislav Novák. (1994) Str. 33

Ladislav Novák: Láskomíny. In: Ladislav Novák. (1994) Str. 54

Obr. 105 - On-line: www.almanachwagon.cz In: Wagon III-IV/2007. Str. 315

Obr. 106 - In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: JOB-BOJ (1968) str. 125

Obr. 107 - In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: JOB-BOJ (1968) str. 89

Josef Hiršal a Bohumila Grögerová: Sobectví a Hádka. In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: JOB-BOJ (1968)  Str. 33

Obr. 109 - In: Havel, V.: Antikódy. (1993) Str. 30

Obr. 110 - In: Havel, V.: Antikódy. (1993) Str. 49

Obr. 111 - On-line:

http://web.archive.org/web/20041029202518/http://www.danfranc.com/revolutions/resources/lit-havel.htm

Obr. 113 - In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Experimentální poezie. (1967) Str. 203

Obr. 114 - In: Eduard Ovčáček. Monografie. (2007) Str. 329

Eduard Ovčáček: NOE In: Eduard Ovčáček. (2007) Str. 225

Obr. 112 - In: Eduard Ovčáček. (2007) Str. 120

Miloš Urbásek: Téma O - V. In: In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Experimentální poezie. (1967) str. 214

Obr. 115 - In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Vrh kostek (1993) Str. 29

Obr. 116 - In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Vrh kostek (1993) Str. 37

Obr. 117 - In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Vrh kostek (1993) Str. 57-66.

Obr. 118 - In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Vrh kostek (1993) Str. 103.

Josef Honys: Text, nekomunikativní báseň. On-line: www.almanachwagon.cz Wagon str. 210

08.0_Současnost

Předsádka: Eduard Ovčáček: Sémantické vibrace I, 2004. In: Eduard Ovčáček. Monografie. (2007). Str. 610

Obr. 119 - On-line: www.almanachwagon.cz Wagon III-IV/2007. Str. 285

Obr. 120 - On-line: www.almanachwagon.cz Wagon III-IV/2007. Str. 248

Obr. 121 - On-line: www.almanachwagon.cz Wagon III-IV/2007. Str. 254

Obr. 122 - On-line: www.almanachwagon.cz Wagon III-IV/2007. Str. 240

Obr. 123 - On-line: www.almanachwagon.cz Wagon III-IV/2007. Str. 158

Obr. 124 - On-line: www.almanachwagon.cz Wagon III-IV/2007. Str. 501

Obr. 125 - In: Eduard Ovčáček. Monografie (2007) Str. 593

Obr. 126 - On-line: http://www.sypka.cz/vetrna-base-1989/a18/d9022/

Obr. 127 - On-line: www.almanachwagon.cz Wagon III-IV/2007. str. 447 a 434

Obr. 129 - On-line: www.almanachwagon.cz Wagon III-IV/2007. Str. 455

Obr. 128 - On-line: www.almanachwagon.cz Wagon III-IV/2007. 2005. str 456

Obr. 130- On-line: www.almanachwagon.cz Wagon III-IV/2007. Str. 167

Obr. 131 - On-line:  http://www.mauricelemaitre.com/

Obr. 132 - On-line: https://christal.elte.hu/curriculum2/Romanisztika/46Fried/RICONSIDERATO%20(E)/cd/lora_totino_PV_3.htm

Obr. 133 - On-line: http://paulokauim.blogs.sapo.pt/7791.html

Obr. 134 - On-line: http://www.poesiaviva.it/

Obr. 135 - On-line: http://www.dubois-sanaoui.com/

Obr. 136 - On-line: http://www.designingmagazines.com/?p=386

Obr. 138 - On-line: http://www.wartprojects.com/cz/a4.html

http://epc.buffalo.edu/authors/bernstein/blog/archive/artwalk.html

Quo vadis?, pohyblivé kybergraffiti. Upraveno podle On-line:

http://philosophical-investigations.wdfiles.com/local--files/start/walking.gifs

Obr. 138 - On-line: http://languageisavirus.com/articles/creative-writing/photos/view.php?id=2831015465&search=concrete-poetry

Obr. 139 - On-line: www.aukro.cz

Obr. 140 - vlastní foto

Obr. 141 - On-line: http://www.najbrt.cz/cs/prace/divadlo/nepritel-lidu/

Obr. 142 - On-line: www.almanachwagon.cz Wagon III-IV/2007. str. 85

Michelle Lee: Futuristický návrh plakátu, On-line: http://tia4310.blogspot.com/2008/09/presentation-

hrneček, Tesco-taška: vlastní foto

09.0_Didaktický projek

Předsádka: Žák 7. třídy ZŠ: Iniciály, 2006. Vlastní foto

Obr. 143, 143, 157- vlastní foto

Obr. 145 - In: Eduard Ovčáček. Monografie (2007) Str. 562

Obr. 146 - On-line: http://www.english.ucsb.edu/faculty/rraley/courses/engl165/readings/Williams-meditation1.gif

Obr. 156 - On-line:

http://virtual-luck.blogspot.com/2007/03/m-nrodn-psmo-vizuln-poezie-lettrismus_8441.html

Eduard Ovčáček: &-kruhy. In: Eduard Ovčáček. Monografie (2007) str 307

Obr. 155 - In: Dějiny umění 10, str. 142, Kolář, J.: Básně ticha. ČS, 1994. Str. 129

Obr. 158 - In: Eduard Ovčáček. Monografie (2007) Str. 530

Obr. 159 - On-line:  http://rota.wordpress.com/2007/11/12/benvenuta-fondazione-berardelli/

Obr. 160 - On-line: http://kultura.praha-mesto.cz/69668_TISKOVA-ZPRAVA-Sculpture-Grande-letos-jiz-poctvrte-zmeni-tvar-Prahy

Obr. 161 - In: Hiršal, J. a Grögerová, B.: Vrh kostek (1993) Str. 168.

Obr. 162 - In: Francová, S.: Autorská kniha. (2000) str. 13

Obr. 163 - On-line: http://www.myspace.com/martatraino

10.0_Vlastní tvorba

Předsádka: Ralf Mošt: Na počátku (dle Fausta), 2008.

Vše v kapitole je vlastní reprodukce.

11.0_Epilog

Předsádka: Miloš Urbásek, ABC, koláž, 1965. On-line: www.urbasek.com

Václav Havel: Rozchod, 1964. In: Havel, V.: Antikódy. (1993) Str. 56